fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са в сила между:

„Оренда Груп“ ООД, ЕИК 201295951, със седалище и адрес на управление: гр. София 1712, инж. Георги Белов 17, Република България, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,
и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка с употребата на сайта www.woodenspoon.eu

Молим да се запознаете с настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта www.woodenspoon.eu. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите (клиентите), които ползват нашия уеб сайт. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.woodenspoon.eu cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на www.woodenspoon.eu

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1.1 За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:
„Доставчик” е „Оренда Груп“ ООД, собственик на уебсайта www.woodenspoon.eu , който служи за виртуална платформа за представяне на нашата компания и нашите продукти. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.
„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия за употреба на сайта.
„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Брошура/Известие/Нюзлетър ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до дейността на нашата компания и произвежданите продукти през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

2.1. Разглеждането на уеб сайта www.woodenspoon.eu е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. www.woodenspoon.eu e корпоративен уеб сайт. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2.3. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.woodenspoon.eu, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация дадена на www.woodenspoon.eu ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

2.4. Доставчикът публикува на адрес www.woodenspoon.eu:

2.4.1. описание на основните характеристики и изображение на всеки продукти;

2.4.2. основните характеристики на стоката и допълнителна информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на www.woodenspoon.eu да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

III. РЕГИСТРАЦИЯ. БРОШУРИ

3.1. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия предлагани чрез
www.woodenspoon.eu

3.2. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път.  Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:

3.3.1. използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”).

3.3.2. като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

3.4. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

3.5. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

3.6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

IV. КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.woodenspoon.eu, е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.

4.2. Забранява се копирането на текстове от www.woodenspoon.eu и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие от Доставчика. Или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: www.woodenspoon.eu“, като следва да се посочи и следния линк:  www.woodenspoon.eu

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

5.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

5.3. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.

5.4. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

5.5. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др.,  предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.

5.6. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва уеб сайта.

VI. ОБРАТНА ВРЪЗКА

6.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.  Връзка може да се осъществи на посочения адрес на електронна поща в сайта, на телефонен номер  и през контактната форма в секция „Контакт“.

6.2. Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Потребителят може по всяко време да поиска изтриване на всички данни за него.

7.2. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя , нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

7.3. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

7.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

7.5. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

7.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на www.woodenspoon.eu

7.7. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

VIII. ПУБЛИКУВАНЕ И ОЦЕНКА НА МНЕНИЯ

За публикуване на мнения (коментари) в сайтовете на www.woodenspoon.eu не се изисква потребителят да е регистриран освен ако това не е изрично посочено. Регистрацията е безплатна. Потребителите могат да ползват и Facebook коментари чрез тяхната регистрация във Facebook.
Освен да публикува, всеки потребител (вкл. нерегистрираните) има право и да оценява мненията на другите потребители.

8.1. Ограничения за съдържанието на личната информация на потребителите
В коментарите, името, аватара, подписа и всички елементи на публичните си профили в сайта woodenspoon.eu потребителите нямат право:

8.1.1. да се представят за други участници във форума чрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ потребител;

8.1.2. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си;

8.1.3. Да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медията или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.
При нарушаване на горните условия, модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите, да изтрият коментарите или да не ги публикуват изобщо.

8.2. Потребителите на сайта имат право:

8.2.1. Да публикуват мнения, свързани с продуктите, инициативите и дейността ни;

8.2. 2. Да отговарят на вече публикувани мнения;

8.2.3. Да добавят връзки към други сайтове, свързани с продаваните от нас продукти;

8.2.4. Да оценяват мненията на останалите участници в дискусиите:

8.2.5. От един IP адрес потребител има право да гласува за коментар само веднъж. Оценката се извършва с 2 бутона:

  • Бутон „гласувай положително“ изразява съгласие с мнението
  • Бутон „гласувай отрицателно“ изразява несъгласие;