ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля, имайте предвид, че за да ползвате услугите, предоставени от сайта www.woodenspoon.eu, Вие предоставяте Ваши лични данни според вида на ползваната услуга.

Моля, имайте предвид, че личните данни, предоставени от Вас при попълване на тази електронна регистрационна форма, ще бъдат обработени от „Оренда Груп“ ООД, ЕИК 201295951, със седалище и адрес на управление: гр. София 1712, инж. Георги Белов 17, Република България, представлявано от регистрирания представител Пламен Станимиров Павлов, в качеството му на администратор на лични данни.

Нашето длъжностно лице по защита на данните е Пламен Станимиров Павлов. За да се свържете с него, моля, използвайте следните детайли за контакт:

E-mail: info@woodenspoon.eu

Телефонен номер: +359 889 66 85 33

Личните Ви данни ще бъдат обработени, както следва:

Цели, основания и срокове:

Регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн сайта woodenspoon.eu;
обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:
11 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели, а за всички останали данни – до: 6 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции
директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на „Оренда Груп“ ООД. Това обработване се основава на законния интерес на „Оренда Груп“ ООД да рекламира своите стоки и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие не възразите срещу това.

Трети лица, които имат достъп до данните:

Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.
Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

Вашите права

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:

  • по имейл до : info@woodenspoon.eu;
  • с писмо, адресирано до: „Оренда Груп“ ООД, с адрес: гр. София 1712, инж. Георги Белов 17, Република България;
  • по какъвто и да е друг начин, посочен от „Оренда Груп“ ООД в съответното директно маркетингово съобщение – например чрез линк за отказване, изпратен в имейл.

Ако подадете такова възражение срещу директния маркетинг, повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел.

Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите съответно заявление, използвайки горепосочените контакти.

Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконосъобразно обработване на Вашите лични данни.