На 10.04.2023 г. фирма ОРЕНДА ГРУП ООД започна изпълнението на проект  BG-RRP-3.004-0690-C01 “Технологична модернизация в предприятието”, финансиран по „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общите допустими разходи по проекта възлизат на 981 200.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 349 994.04 лв. и с интензитет 35.67%. Договорените средства са 100% европейско финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Основнатa цел на проекта е разширяване и подобряване на дейността на ОРЕНДА ГРУП чрез технологична модернизация. Специфичните цели адресират отделни параметри, чрез които ще се създадат предпоставките за изпълнението на основната цел: увеличаване на производителността при хомогенизиране на смеси; непрекъснатост и висока ефективност при производството на слънцезащитни кремове и пасти за зъби; повишаване на цифровизацията; постоянно високо качество на продуктите; повишаване на ресурсната ефективност; повишаване на продажбите и приходите.

Проектът обхваща една дейност – придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Тя ще се реализира чрез закупуването на Вакуум Хомогенизатор 300 литра с основно предназначение за производство на пасти за зъби и Вакуум Хомогенизатор 600 литра с основно предназначение за производство на слънцезащитни кремове.

В резултат от изпълнението на проекта ще се увеличи значително производственият капацитет в предприятието ни. Ще увеличим производителността на етапа хомогенизиране 18 пъти. Ще имаме възможност да произвеждаме едновременно три от основните продукти на фирмата, с което ще отговорим на нарасналото пазарно търсене на слънцезащитни кремове и пасти за зъби. Ще се повиши цифровизацията в производствения ни процес, което ще доведе до висока степен на автоматизация. Технологичните възможности на машините ще доведат до спестяване на ресурси в производствения процес – време, суровини, вода, ел. енергия на единица продукт. Ще имаме възможност да поемем повече поръчки за по-големи количества. Очакваме да се повишат продажбите на слънцезащитни кремове до 4 пъти и на паста до 6 пъти.

 

СПОДЕЛИ